سرویس حجمی مشترکین وایرلس

سرعت مدت سرویس ترافیک بر حسب گیگابایت هزینه اشتراک مبلغ با احتساب مالیات ارزش افزوده
۲MB یک ماهه ۱۰GB ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۲۷٫۰۰۰
4MB یک ماهه 2۰GB 4۰۰٫۰۰۰ 436٫۰۰۰
8MB یک ماهه 3۰GB 550٫۰۰۰ 599٫5۰۰
16MB یک ماهه 4۰GB 7۰۰٫۰۰۰ 763٫۰۰۰
۲MB ۳ ماهه ۲۰GB ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۵۴٫۰۰۰
۴MB ۳ ماهه ۳۰GB ۸۰۰٫۰۰۰ ۸۷۲٫۰۰۰
۸MB ۳ ماهه ۴۰GB ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۹۰٫۰۰۰
16MB ۳ ماهه 5۰GB ۱٫2۰۰٫۰۰۰ ۱٫308٫۰۰۰
۲MB ۶ ماهه ۴۰GB ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱٫۱۹۹٫۰۰۰
۴MB ۶ ماهه ۶۰GB ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۳۵٫۰۰۰
۸MB ۶ ماهه ۱۰۰GB ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۷۱٫۰۰۰
16MB ۶ ماهه 12۰GB 2٫5۰۰٫۰۰۰ ۲٫725٫۰۰۰
۵۱۲ ۱۲ ماهه ۳۰GB ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱٫۱۹۹٫۰۰۰
۱MB ۱۲ ماهه ۴۰GB ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۲۶٫۰۰۰
۲MB ۱۲ ماهه ۸۰GB ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۶۲٫۰۰۰
۴MB ۱۲ ماهه ۱۰۰GB ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲٫۶۱۶٫۰۰۰
۸MB ۱۲ ماهه ۱۲۰GB ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳٫۱۶۱٫۰۰۰
16MB ۱۲ ماهه 300GB 4٫۹۰۰٫۰۰۰ 5٫341٫۰۰۰

سرویس حجمی مشترکین وایرلس تا 30Mbps

ردیف زمان سرعت (Mbps) ترافیک (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال)
1 1ماهه تا 30 50 990٫۰۰۰ 1٫079٫1۰۰
2 3 ماهه تا 30 150 2٫800٫000 3٫052٫000
3 6 ماهه تا 30 300 5٫400٫000 5٫886٫000
4 12 ماهه تا 30 700 9٫900٫000 10٫791٫000

سرویس غیر حجمی مشترکین وایرلس

ردیف زمان سرعت (Mbps) ترافیک تضمینی (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال)
1 1ماهه 1 100 1٫744٫0۰۰ 1٫900٫960
2 1 ماهه 2 200 3٫000٫000 3٫270٫000

ترافیک اضافه مشترکین وایرلس

ترافیک (گیگابایت) ۵ ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰
قیمت (ریال) ۱34٫۰۰۰ ۲44٫۰۰۰ 424٫۰۰۰ 904٫۰۰۰ 1٫654٫۰۰۰
درصد تخفیف 0% 0% 0% 10% 20%
قیمت پس از تخفیف 134٫000 244٫۰0۰ 424٫۰0۰ 813٫60۰ 1٫405٫900
مبلغ با احتساب ارزش افزوده 146٫۰6۰ ۲65٫96۰ ۴62٫16۰ 886٫824 ۱٫532٫431