سرویس های برنزی حجمی مشترکین وایرلس

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522500)

سرعت مدت سرویس ترافیک بر حسب گیگابایت هزینه اشتراک مبلغ با احتساب مالیات ارزش افزوده
4MB یک ماهه ۱6GB 5۰۰٫۰۰۰ 545٫۰۰۰
8MB یک ماهه 2۰GB 625٫۰۰۰ 681٫25۰
16MB یک ماهه 3۰GB 8۰۰٫۰۰۰ 872٫۰۰۰
۴MB ۳ ماهه 60GB ۱٫5۰۰٫۰۰۰ ۱٫635٫۰۰۰
۸MB ۳ ماهه 75GB ۱٫875٫۰۰۰ 2٫۰43٫75۰
16MB ۳ ماهه 110GB 2٫4۰۰٫۰۰۰ 2٫616٫۰۰۰
۴MB ۶ ماهه 125GB 3٫0۰۰٫۰۰۰ 3٫270٫۰۰۰
۸MB ۶ ماهه 160GB 3٫75۰٫۰۰۰ 4٫۰87٫5۰۰
16MB ۶ ماهه 24۰GB 4٫8۰۰٫۰۰۰ 5٫232٫۰۰۰
۴MB ۱۲ ماهه 26۰GB 6٫0۰۰٫۰۰۰ 6٫540٫۰۰۰
۸MB ۱۲ ماهه 3۲۰GB 7٫45۰٫۰۰۰ 8٫۱20٫5۰۰
16MB ۱۲ ماهه 500GB 9٫6۰۰٫۰۰۰ 10٫464٫۰۰۰

سرویس حجمی مشترکین وایرلس تا 30Mbps

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522500)

ردیف زمان سرعت (Mbps) ترافیک (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال)
1 1ماهه تا 30 50 1٫000٫۰۰۰ 1٫090٫0۰۰
2 3 ماهه تا 30 160 3٫000٫000 3٫270٫000
3 6 ماهه تا 30 330 6٫000٫000 6٫540٫000
4 12 ماهه تا 30 680 12٫000٫000 13٫080٫000

ترافیک اضافه مشترکین وایرلس

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522500  )

ترافیک (گیگابایت) ۵ ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ 500 ۱0۰۰
قیمت (ریال) ۱34٫۰۰۰ ۲44٫۰۰۰ 424٫۰۰۰ 904٫۰۰۰ 1٫654٫۰۰۰ 7٫500٫۰۰۰ 14٫000٫00۰
مبلغ با احتساب ارزش افزوده 146٫۰6۰ ۲65٫96۰ ۴62٫16۰ 985٫360 ۱٫802٫860 8٫175٫000 15٫260٫000