سرویس حجمی مشترکین وایرلس

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 519139)

سرعت مدت سرویس ترافیک بر حسب گیگابایت هزینه اشتراک مبلغ با احتساب مالیات ارزش افزوده
۲MB یک ماهه ۱۰GB ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۲۷٫۰۰۰
4MB یک ماهه 2۰GB 4۰۰٫۰۰۰ 436٫۰۰۰
8MB یک ماهه 3۰GB 550٫۰۰۰ 599٫5۰۰
16MB یک ماهه 4۰GB 7۰۰٫۰۰۰ 763٫۰۰۰
۲MB ۳ ماهه ۲۰GB ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۵۴٫۰۰۰
۴MB ۳ ماهه ۳۰GB ۸۰۰٫۰۰۰ ۸۷۲٫۰۰۰
۸MB ۳ ماهه ۴۰GB ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۹۰٫۰۰۰
16MB ۳ ماهه 5۰GB ۱٫2۰۰٫۰۰۰ ۱٫308٫۰۰۰
۲MB ۶ ماهه ۴۰GB ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱٫۱۹۹٫۰۰۰
۴MB ۶ ماهه ۶۰GB ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۳۵٫۰۰۰
۸MB ۶ ماهه ۱۰۰GB ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۷۱٫۰۰۰
16MB ۶ ماهه 12۰GB 2٫5۰۰٫۰۰۰ ۲٫725٫۰۰۰
۲MB ۱۲ ماهه ۸۰GB ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۶۲٫۰۰۰
۴MB ۱۲ ماهه ۱۰۰GB ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲٫۶۱۶٫۰۰۰
۸MB ۱۲ ماهه ۱۲۰GB ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳٫۱۶۱٫۰۰۰
16MB ۱۲ ماهه 300GB 4٫۹۰۰٫۰۰۰ 5٫341٫۰۰۰

سرویس حجمی مشترکین وایرلس تا 30Mbps

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 519139)

ردیف زمان سرعت (Mbps) ترافیک (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال)
1 1ماهه تا 30 50 990٫۰۰۰ 1٫079٫1۰۰
2 3 ماهه تا 30 150 2٫800٫000 3٫052٫000
3 6 ماهه تا 30 300 5٫400٫000 5٫886٫000
4 12 ماهه تا 30 700 9٫900٫000 10٫791٫000

سرویس غیر حجمی مشترکین وایرلس

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 519139)

ردیف زمان سرعت (Mbps) ترافیک تضمینی (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال)
1 1ماهه 1 100 1٫744٫0۰۰ 1٫900٫960
2 1 ماهه 2 200 3٫000٫000 3٫270٫000

ترافیک اضافه مشترکین وایرلس

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 519139)

ترافیک (گیگابایت) ۵ ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ 500 ۱0۰۰
قیمت (ریال) ۱34٫۰۰۰ ۲44٫۰۰۰ 424٫۰۰۰ 904٫۰۰۰ 1٫654٫۰۰۰ 7٫654٫۰۰۰ 14٫886٫00۰
مبلغ با احتساب ارزش افزوده 146٫۰6۰ ۲65٫96۰ ۴62٫16۰ 985٫360 ۱٫802٫860 8٫342٫860 16٫225٫740

سرویس حجمی مشترکین وایرلس (ویژه نمایندگی اورانوس کرمان)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 519160)

ردیف زمان سرعت (Mbps) ترافیک (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال)
1 1ماهه تا 50 50 990٫۰۰۰ 1٫079٫1۰۰
2 3 ماهه تا 50 150 2٫800٫000 3٫052٫000
3 6 ماهه تا 50 300 5٫400٫000 5٫886٫000
4 12 ماهه تا 50 700 9٫900٫000 10٫791٫000

ترافیک اضافه مشترکین وایرلس (ویژه نمایندگی اورانوس کرمان)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 519160)

ترافیک (گیگابایت) ۵ ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ 500 ۱0۰۰ 20۰۰
قیمت (ریال) ۱34٫۰۰۰ ۲44٫۰۰۰ 424٫۰۰۰ 904٫۰۰۰ 1٫654٫۰۰۰ 7٫500٫۰۰۰ 12٫000٫00۰ 25٫000٫00۰
مبلغ با احتساب ارزش افزوده 146٫۰6۰ ۲65٫96۰ ۴62٫16۰ 985٫360 ۱٫802٫860 8٫175٫000 13٫080٫000 27٫250٫000