سرویس های برنزی حجمی مشترکین وایرلس

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 525399)

سرعت مدت سرویس ترافیک بر حسب گیگابایت هزینه اشتراک مبلغ با احتساب مالیات ارزش افزوده لینک مجوز
4MB یک ماهه ۱6GB 5۰۰٫۰۰۰ 545٫۰۰۰ اعتبارسنجی
8MB یک ماهه 2۰GB 625٫۰۰۰ 681٫25۰ اعتبارسنجی
16MB یک ماهه 3۰GB 8۰۰٫۰۰۰ 872٫۰۰۰ اعتبارسنجی
۴MB ۳ ماهه 60GB ۱٫5۰۰٫۰۰۰ ۱٫635٫۰۰۰ اعتبارسنجی
۸MB ۳ ماهه 75GB ۱٫875٫۰۰۰ 2٫۰43٫75۰ اعتبارسنجی
16MB ۳ ماهه 110GB 2٫4۰۰٫۰۰۰ 2٫616٫۰۰۰ اعتبارسنجی
۴MB ۶ ماهه 125GB 3٫0۰۰٫۰۰۰ 3٫270٫۰۰۰ اعتبارسنجی
۸MB ۶ ماهه 160GB 3٫75۰٫۰۰۰ 4٫۰87٫5۰۰ اعتبارسنجی
16MB ۶ ماهه 24۰GB 4٫8۰۰٫۰۰۰ 5٫232٫۰۰۰ اعتبارسنجی
۴MB ۱۲ ماهه 26۰GB 6٫0۰۰٫۰۰۰ 6٫540٫۰۰۰ اعتبارسنجی
۸MB ۱۲ ماهه 3۲۰GB 7٫45۰٫۰۰۰ 8٫۱20٫5۰۰ اعتبارسنجی
16MB ۱۲ ماهه 500GB 9٫6۰۰٫۰۰۰ 10٫464٫۰۰۰ اعتبارسنجی

سرویس حجمی مشترکین وایرلس تا 30Mbps

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 525399 )

ردیف زمان سرعت (Mbps) ترافیک (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال) لینک مجوز
1 1ماهه تا 30 50 1٫000٫۰۰۰ 1٫090٫0۰۰ اعتبار سنجی
2 3 ماهه تا 30 160 3٫000٫000 3٫270٫000 اعتبار سنجی
3 6 ماهه تا 30 330 6٫000٫000 6٫540٫000 اعتبار سنجی
4 12 ماهه تا 30 680 12٫000٫000 13٫080٫000 اعتبار سنجی

ترافیک اضافه مشترکین وایرلس

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 525399   )

ترافیک (گیگابایت) ۵ ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ 500 ۱0۰۰
قیمت (ریال) ۱34٫۰۰۰ ۲44٫۰۰۰ 424٫۰۰۰ 904٫۰۰۰ 1٫654٫۰۰۰ 7٫500٫۰۰۰ 14٫000٫00۰
مبلغ با احتساب ارزش افزوده 146٫۰6۰ ۲65٫96۰ ۴62٫16۰ 985٫360 ۱٫802٫860 8٫175٫000 15٫260٫000
لینک مجوز اعتبار سنجی اعتبار سنجی اعتبار سنجی اعتبار سنجی اعتبار سنجی اعتبار سنجی اعتبار سنجی