سرویس حجمی مشترکین وایرلس (ویژه نمایندگی اورانوس کرمان)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 519160)

ردیف زمان سرعت (Mbps) ترافیک (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال)
1 1ماهه تا 50 50 990٫۰۰۰ 1٫079٫1۰۰
2 3 ماهه تا 50 150 2٫800٫000 3٫052٫000
3 6 ماهه تا 50 300 5٫400٫000 5٫886٫000
4 12 ماهه تا 50 700 9٫900٫000 10٫791٫000

ترافیک اضافه مشترکین وایرلس (ویژه نمایندگی اورانوس کرمان)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 519160)

ترافیک (گیگابایت) ۵ ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ 500 ۱0۰۰ 20۰۰
قیمت (ریال) ۱34٫۰۰۰ ۲44٫۰۰۰ 424٫۰۰۰ 904٫۰۰۰ 1٫654٫۰۰۰ 7٫500٫۰۰۰ 12٫000٫00۰ 25٫000٫00۰
مبلغ با احتساب ارزش افزوده 146٫۰6۰ ۲65٫96۰ ۴62٫16۰ 985٫360 ۱٫802٫860 8٫175٫000 13٫080٫000 27٫250٫000