سرویس حجمی مشترکین وایرلس (ویژه نمایندگی اورانوس کرمان)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 525977)

ردیف زمان سرعت (Mbps) ترافیک (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال) لینک مجوز
1 1ماهه تا 50 50 990٫۰۰۰ 1٫079٫1۰۰ اعتبار سنجی
2 3 ماهه تا 50 150 2٫800٫000 3٫052٫000 اعتبار سنجی
3 6 ماهه تا 50 300 5٫400٫000 5٫886٫000 اعتبار سنجی
4 12 ماهه تا 50 700 9٫900٫000 10٫791٫000 اعتبار سنجی
5 12 ماهه تا 50 300 4٫900٫000 5٫341٫000 اعتبار سنجی

ترافیک اضافه مشترکین وایرلس (ویژه نمایندگی اورانوس کرمان)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 525977)

ترافیک (گیگابایت) ۵ ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ 500 ۱0۰۰ 20۰۰
قیمت (ریال) ۱34٫۰۰۰ ۲44٫۰۰۰ 424٫۰۰۰ 904٫۰۰۰ 1٫654٫۰۰۰ 7٫500٫۰۰۰ 13٫500٫00۰ 25٫000٫00۰
مبلغ با احتساب ارزش افزوده 146٫۰6۰ ۲65٫96۰ ۴62٫16۰ 985٫360 ۱٫802٫860 8٫175٫000 14٫715٫000 27٫250٫000
لینک مجوز اعتبارسنجی اعتبارسنجی اعتبارسنجی اعتبارسنجی اعتبارسنجی اعتبارسنجی اعتبارسنجی اعتبارسنجی