تعرفه های برنزی ADSL

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 527811,527854)

سرعت(Mbps) زمان ترافیک داخلی (GB) ترافیک بین الملل (GB) مبلغ (ریال) مبلغ با احتساب ارزش افزوده (ریال) درصد تخفیف لینک مجوز
۴ ۱ ماهه 40 20 536٫۰۰۰ 589٫6۰۰ اعتبارسنجی
۸ ۱ ماهه 25 67۰٫۰۰۰ 737٫۰۰۰ اعتبارسنجی
۱۶ ۱ ماهه 1۰۰ 50 ۱٫072٫۰۰۰ ۱٫179٫2۰۰ اعتبار سنجی
۴ ۳ ماهه 140 70 1٫608٫۰۰۰ 1٫768٫8۰۰ اعتبار سنجی
۸ ۳ ماهه 170 85 2٫010٫۰۰۰ 2٫211٫۰۰۰ اعتبار سنجی
۱۶ ۳ ماهه 33۰ 165 3٫216٫۰۰۰ 3٫537٫6۰۰ اعتبار سنجی
۴ ۶ ماهه ۳0۰ 15۰ 3٫216٫۰۰۰ 3٫537٫6۰۰ اعتبار سنجی
۸ ۶ ماهه 36۰ 180 4٫02۰٫۰۰۰ 4٫422٫0۰۰ اعتبار سنجی
۱۶ ۶ ماهه 7۰۰ 35۰ 6٫432۰٫۰۰۰ 7٫075٫2۰۰ اعتبار سنجی
۲ ۱۲ ماهه ۳2۰ ۱6۰ 4٫02۰٫۰۰۰ 4٫422٫۰۰۰ اعتبار سنجی
۳ ۱۲ ماهه 440 220 5٫628٫۰۰۰ 6٫190٫8۰۰ اعتبار سنجی
۴ ۱۲ ماهه 64۰ 320 6٫432٫۰۰۰ 7٫075٫2۰۰ اعتبار سنجی
۸ ۱۲ ماهه 740 370 8٫04۰٫۰۰۰ 8٫844٫۰۰۰ اعتبار سنجی
۱۶ ۱۲ ماهه 1۴4۰ 72۰ 12٫864٫۰۰۰ 14٫150٫4۰۰ اعتبار سنجی

 

ترافیک اضافه (گیگابایت)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 527811,527854)

ترافیک (گیگابایت) ۵ ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰
قیمت (ریال) ۱34٫۰۰۰ ۲68٫۰۰۰ 536٫۰۰۰ 1٫34۰٫۰۰۰ 2٫68۰٫۰۰۰
مبلغ با احتساب ارزش افزوده 147٫4۰۰ ۲94٫8۰۰ 589٫600 ۱٫474٫۰۰۰ 2٫948٫۰۰۰
لینک مجوز اعتبارسنجی اعتبارسنجی اعتبارسنجی اعتبارسنجی اعتبارسنجی

سرویس حجمی مشترکین ADSL (ویژه نمایندگی اورانوس کرمان)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 525980,525984,525613,527853)

سرعت(Mbps) زمان ترافیک داخلی (GB) ترافیک بین الملل (GB) مبلغ (ریال) مبلغ با احتساب ارزش افزوده (ریال) درصد تخفیف لینک مجوز
4 ۱ ماهه 100 50 536٫0۰۰ 589٫6۰۰ اعتبار سنجی
4 3 ماهه 300 150 1٫6۰8٫۰۰۰ 1٫768٫8۰۰ اعتبار سنجی
۴ 6 ماهه 600 300 3٫055٫2۰۰ 3٫360٫72۰ اعتبار سنجی
4 12 ماهه 1200 600 5٫788٫8۰۰ 6٫367٫68۰ اعتبار سنجی
8 1 ماهه 160 80 67۰٫۰۰۰ 737٫0۰۰ اعتبار سنجی
۸ 3 ماهه 480 240 2٫01۰٫۰۰۰ 2٫211٫0۰۰ اعتبار سنجی
8 ۶ ماهه 960 480 3٫819٫۰۰۰ 4٫200٫9۰۰ اعتبار سنجی
8 ۱۲ ماهه 1920 960 7٫236٫۰۰۰ 7٫959٫6۰۰ اعتبار سنجی
16 ۱ ماهه 240 120 1٫072٫۰۰۰ 1٫179٫2۰۰ اعتبار سنجی
۱۶ 3 ماهه 720 360 3٫216٫۰۰۰ 3٫537٫6۰۰ اعتبار سنجی
۱۶ 6 ماهه 1440 720 6٫110٫4۰۰ 6٫721٫44۰ اعتبار سنجی
۱۶ 12 ماهه 2880 1440 11٫577٫6۰۰ 12٫735٫36۰ اعتبار سنجی

ترافیک اضافه (گیگابایت)، ویژه نمایندگی اورانوس کرمان

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 525980,525984,525613,527853)

ترافیک (گیگابایت) ۱۰ 100 ۵۰0
قیمت (ریال) 268٫۰۰۰ 2٫01۰٫۰۰۰ 6٫7۰۰٫۰۰۰
مبلغ با احتساب ارزش افزوده 294٫8۰۰ 2٫211٫۰۰۰ 7٫370٫۰۰۰
لینک مجوز اعتبار سنجی اعتبار سنجی اعتبار سنجی

۱-  سرویس های جدید مطابق با FUP :کلیه ی تعرفه ها مطابق با مصوبه ی ۲۶۶ و ۲۶۸ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به روز رسانی گردیده است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک دوم بین الملل محاسبه خواهد شد.

۲- کاهش قیمت ترافیک های اضافه :‌ ترافیک های اضافه مطابق با مصوبه جدید کاهش قیمت داشته است  قیمت هر گیگابایت بین الملل ۲۰٫۰۰۰ ریال و در صورت استفاده از ترافیک داخلی این ترافیک ها دو برابر میزان خریداری شده خواهند بود . (در صورت خرید حجم ترافیک بالا از تخفیف ۲۰ تا ۲۵% بهره مند شوید)

۳- سرویس های مدت دار : سرویس های مدت دار یا سرعت بالا با تخفیف قابل دریافت می‌باشند(از ۵ تا ۵۰ درصد تخفیف).

۴- انتقال ترافیک:  ترافیک سرویس برای دوره های بیش از یک ماه به صورت یکجا بر روی آن اعمال خواهد شد.

۵- مصرف منصفانه :‌ پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس‌ به حد قانونی (۱۲۸kbps) مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه از سرعت قبلی و یا با خرید سرویس جدید از سرعت مورد نظر استفاده نمایند.

۶- هزینه های قانونی :‌

  • مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور (10%) به سرویس ها اضافه شده است.
  • حجم سرویس دوره قابل انتقال به دوره بعد نخواهد بود و فقط ترافیک اضافه خریداری شده به دوره بعد انتقال می یابد.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط (توسط شرکت مخابرات ایران) 60۰٫۰۰۰ ریال و نصب و راه‌اندازی ۱۵۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد(مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات).

7- ترافیک مصرفی مشترکین در صورت استفاده از ترافیک داخلی 1/2 و درصورت استفاده از پیام رسانهای داخلی 1/3 محاسبه می شود.

مشاهده وب سایت های ایران

dldl

وب سایت نهادهای دولتی که ترافیک آنها داخلی محسوب میشود

dl1