تعرفه های برنزی ADSL

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522497)

سرعت(Mbps) زمان ترافیک داخلی (GB) ترافیک بین الملل (GB) مبلغ (ریال) مبلغ با احتساب ارزش افزوده (ریال) درصد تخفیف
۲ ۱ ماهه ۱0 ۲۵۰٫0۰۰ ۲۷۲٫۵۰۰
۳ ۱ ماهه 30 15 ۳۵۰٫۰۰۰ ۳۸۱٫۵۰۰
۴ ۱ ماهه 40 20 ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۳۶٫۰۰۰
۸ ۱ ماهه 25 ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۴۵٫۰۰۰
۱۶ ۱ ماهه 1۰۰ 50 ۸۰۰٫۰۰۰ ۸۷۲٫۰۰۰
۲ ۳ ماهه ۷۵۰٫۰۰۰ ۸۱۷٫۵۰۰
۳ ۳ ماهه 100 50 ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۴۴٫۵۰۰
۴ ۳ ماهه 140 70 ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۰۸٫۰۰۰
۸ ۳ ماهه 170 85 ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۳۵٫۰۰۰
۱۶ ۳ ماهه 33۰ 165 ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲٫۶۱۶٫۰۰۰
۲ ۶ ماهه ۱5۰ 75 ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۳۵٫۰۰۰
۳ ۶ ماهه 210 105 2٫100٫۰۰۰ ۲٫289٫00۰
۴ ۶ ماهه ۳0۰ 15۰ ۲٫40۰٫۰۰۰ ۲٫616٫0۰۰
۸ ۶ ماهه 36۰ 180 3٫00۰٫۰۰۰ 3٫270٫0۰۰
۱۶ ۶ ماهه 7۰۰ 35۰ ۴٫80۰٫۰۰۰ 5٫232٫0۰۰
۰٫۵ ۱۲ ماهه 12۰ ۱٫500٫۰۰۰ ۱٫635٫0۰۰
۱ ۱۲ ماهه 200 100 ۲٫40۰٫۰۰۰ ۲٫616٫0۰۰
۲ ۱۲ ماهه ۳2۰ ۱6۰ 3٫0۰۰٫۰۰۰ 3٫270٫۰۰۰
۳ ۱۲ ماهه 440 220 4٫20۰٫۰۰۰ ۴٫578٫0۰۰
۴ ۱۲ ماهه 64۰ 320 ۴٫80۰٫۰۰۰ 5٫232٫0۰۰
۸ ۱۲ ماهه 740 370 6٫0۰۰٫۰۰۰ 6٫540٫۰۰۰
۱۶ ۱۲ ماهه 1۴4۰ 72۰ 9٫60۰٫۰۰۰ 10٫464٫0۰۰

 

ترافیک اضافه (گیگابایت)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522497)

ترافیک (گیگابایت) ۵ ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰
قیمت (ریال) ۱۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ 1٫0۰۰٫۰۰۰ 2٫0۰۰٫۰۰۰
مبلغ با احتساب ارزش افزوده ۱۰۹٫۰۰۰ ۲۱۸٫۰۰۰ 436٫000 ۱٫090٫۰۰۰ 2٫180٫۰۰۰

 

تعرفه گیگ پلاس مشترکین ADSL

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522974)

ردیف سرعت(Mbps) زمان ترافیک داخلی (GB) ترافیک بین الملل (GB) مبلغ (ریال) مبلغ با احتساب ارزش افزوده (ریال)
1 4 1 ماهه 100 50 800٫000 872٫000
2 8 1 ماهه 400 200 1٫500٫000 1٫635٫000
3 16 1 ماهه 840 420 2٫400٫000 2٫616٫000
4 4 3 ماهه 300 150 2٫400٫000 2٫616٫000
5 8 3 ماهه 1200 600 4٫500٫000 4٫905٫000
6 16 3 ماهه 2520 1260 7٫200٫000 7٫848٫000
7 4 6 ماهه 600 300 4٫800٫000 5٫232٫000
8 8 6 ماهه 2400 1200 9٫000٫000 9٫810٫000
9 16 6 ماهه 5040 2520 14٫400٫000 15٫696٫000
10 4 12 ماهه 1200 600 9٫600٫000 10٫464٫000
11 8 12 ماهه 4800 2400 18٫000٫000 19٫620٫000
12 16 12 ماهه 10080 5040 28٫800٫000 31٫392٫000

سرویس حجمی مشترکین ADSL (ویژه نمایندگی اورانوس کرمان)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 519160)

سرعت(Mbps) زمان ترافیک داخلی (GB) ترافیک بین الملل (GB) مبلغ (ریال) مبلغ با احتساب ارزش افزوده (ریال) درصد تخفیف
4 ۱ ماهه 20 10 ۲0۰٫0۰۰ ۲18٫0۰۰
4 3 ماهه 60 30 60۰٫۰۰۰ 654٫0۰۰
۴ 6 ماهه 120 60 1٫2۰۰٫۰۰۰ 1٫308٫۰۰۰
4 12 ماهه 240 120 2٫4۰۰٫۰۰۰ 2٫616٫۰۰۰
4 ۱ ماهه 50 25 4۰۰٫۰۰۰ 436٫۰۰۰
4 ۳ ماهه 150 75 1٫20۰٫۰۰۰ 1٫308٫0۰۰
4 6 ماهه 300 150 2٫28۰٫۰۰۰ 2٫485٫2۰۰
۴ 12 ماهه 600 300 4٫32۰٫۰۰۰ 4٫7۰۸٫8۰۰
۸ 1 ماهه 30 ۱۵ 25۰٫۰۰۰ 272٫5۰۰
8 ۳ ماهه 90 45 750٫۰۰۰ 817٫5۰۰
8 ۶ ماهه ۱۸۰ ۹۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۳۵٫۰۰۰
8 12 ماهه 360 180 3٫000٫۰۰۰ 3٫270٫00۰
8 1 ماهه 70 35 50۰٫۰۰۰ 545٫0۰۰
۸ 3 ماهه 210 105 1٫50۰٫۰۰۰ 1٫635٫0۰۰
8 ۶ ماهه 420 210 2٫85۰٫۰۰۰ 3٫106٫5۰۰
8 ۱۲ ماهه 840 420 5٫400٫۰۰۰ 5٫886٫0۰۰
16 1 ماهه 40 20 40۰٫۰۰۰ 436٫0۰۰
16 3 ماهه 12۰ 1٫2۰۰٫۰۰۰ 1٫308٫۰۰۰
16 6 ماهه 240 120 2٫40۰٫۰۰۰ 2٫616٫0۰۰
16 ۱۲ ماهه 480 240 ۴٫80۰٫۰۰۰ 5٫232٫0۰۰
16 ۱ ماهه 100 8۰۰٫۰۰۰ 872٫۰۰۰
۱۶ 3 ماهه 300 15۰ 2٫40۰٫۰۰۰ 2٫616٫0۰۰
۱۶ 6 ماهه 600 30۰ 4٫56۰٫۰۰۰ 4٫970٫4۰۰
۱۶ 12 ماهه 1200 600 8٫64۰٫۰۰۰ 9٫417٫6۰۰

ترافیک اضافه (گیگابایت)، ویژه نمایندگی اورانوس کرمان

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 519160)

ترافیک (گیگابایت) ۱۰ 100 ۵۰0
قیمت (ریال) ۱۰۰٫۰۰۰ 7۰۰٫۰۰۰ 2٫5۰۰٫۰۰۰
مبلغ با احتساب ارزش افزوده ۱۰۹٫۰۰۰ 763٫000 2٫725٫۰۰۰

۱-  سرویس های جدید مطابق با FUP :کلیه ی تعرفه ها مطابق با مصوبه ی ۲۶۶ و ۲۶۸ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به روز رسانی گردیده است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک دوم بین الملل محاسبه خواهد شد.

۲- کاهش قیمت ترافیک های اضافه :‌ ترافیک های اضافه مطابق با مصوبه جدید کاهش قیمت داشته است  قیمت هر گیگابایت بین الملل ۲۰٫۰۰۰ ریال و در صورت استفاده از ترافیک داخلی این ترافیک ها دو برابر میزان خریداری شده خواهند بود . (در صورت خرید حجم ترافیک بالا از تخفیف ۲۰ تا ۲۵% بهره مند شوید)

۳- سرویس های مدت دار : سرویس های مدت دار یا سرعت بالا با تخفیف قابل دریافت می‌باشند(از ۵ تا ۵۰ درصد تخفیف).

۴- انتقال ترافیک:  ترافیک سرویس برای دوره های بیش از یک ماه به صورت یکجا بر روی آن اعمال خواهد شد.

۵- مصرف منصفانه :‌ پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس‌ به حد قانونی (۱۲۸kbps) مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه از سرعت قبلی و یا با خرید سرویس جدید از سرعت مورد نظر استفاده نمایند.

۶- هزینه های قانونی :‌

  • مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور (۹%) به سرویس ها اضافه شده است.
  • حجم سرویس دوره قابل انتقال به دوره بعد نخواهد بود و فقط ترافیک اضافه خریداری شده به دوره بعد انتقال می یابد.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط (توسط شرکت مخابرات ایران) 60۰٫۰۰۰ ریال و نصب و راه‌اندازی ۱۵۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد(مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات).


مشاهده وب سایت های ایران

dldl

وب سایت نهادهای دولتی که ترافیک آنها داخلی محسوب میشود

dl1