سرعت(Mbps) زمان ترافیک داخلی (GB) ترافیک بین الملل (GB) مبلغ (ریال) مبلغ با احتساب ارزش افزوده (ریال) درصد تخفیف
۰٫۵ ۱ ماهه 10 5 ۱۲۵٫۰۰۰ ۱۳۶٫۲۵۰
۱ ۱ ماهه 20 10 ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۱۸٫۰۰۰
۲ ۱ ماهه ۳۰ ۱۵ ۲۵۰٫0۰۰ ۲۷۲٫۵۰۰
۳ ۱ ماهه 50 25 ۳۵۰٫۰۰۰ ۳۸۱٫۵۰۰
۴ ۱ ماهه 60 30 ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۳۶٫۰۰۰
۸ ۱ ماهه ۱۰۰ ۵۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۴۵٫۰۰۰
۱۶ ۱ ماهه ۲۰۰ ۱۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۸۷۲٫۰۰۰
۰٫۵ ۳ ماهه 30 15 ۳۷۵٫۰۰۰ ۴۰۸٫۷۵۰
۱ ۳ ماهه 60 30 ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۵۴٫۰۰۰
۲ ۳ ماهه ۹۰ ۴۵ ۷۵۰٫۰۰۰ ۸۱۷٫۵۰۰
۳ ۳ ماهه 150 75 ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۴۴٫۵۰۰
۴ ۳ ماهه 180 90 ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۰۸٫۰۰۰
۸ ۳ ماهه ۳۰۰ ۱۵۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۳۵٫۰۰۰
۱۶ ۳ ماهه ۶۰۰ ۳۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲٫۶۱۶٫۰۰۰
۰٫۵ ۶ ماهه 60 30 ۷۵۰٫۰۰۰ ۸۱۷٫۵۰۰
۱ ۶ ماهه 120 60 ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۰۸٫۰۰۰
۲ ۶ ماهه ۱۸۰ ۹۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۳۵٫۰۰۰
۳ ۶ ماهه 300 150 2٫100٫۰۰۰ ۲٫289٫00۰
۴ ۶ ماهه ۳6۰ 18۰ ۲٫40۰٫۰۰۰ ۲٫616٫0۰۰
۸ ۶ ماهه ۶۰۰ ۳۰۰ ۲٫85۰٫۰۰۰ 3٫106٫5۰۰ 5%
۱۶ ۶ ماهه ۱۲۰۰ ۶۰۰ ۴٫56۰٫۰۰۰ ۴٫970٫4۰۰ 5%
۰٫۵ ۱۲ ماهه 12۰ ۱٫500٫۰۰۰ ۱٫635٫0۰۰
۱ ۱۲ ماهه 240 120 ۲٫40۰٫۰۰۰ ۲٫616٫0۰۰
۲ ۱۲ ماهه ۳۶۰ ۱۸۰ 3٫0۰۰٫۰۰۰ 3٫270٫۰۰۰
۳ ۱۲ ماهه 60۰ 300 4٫20۰٫۰۰۰ ۴٫578٫0۰۰
۴ ۱۲ ماهه 72۰ 360 ۴٫۳۲۰٫۰۰۰ ۴٫۷۰۸٫۸۰۰ 10%
۸ ۱۲ ماهه ۱۲۰۰ ۶۰۰ ۵٫4۰۰٫۰۰۰ ۵٫886٫۰۰۰ 10%
۱۶ ۱۲ ماهه ۲۴۰۰ ۱۲۰۰ ۸٫64۰٫۰۰۰ 9٫417٫6۰۰ 10%

سرویس با ترافیک مازاد ویژه مشترکین پر مصرف

سرعت(Mbps) زمان افزایش ترافیک داخلی (GB) افزایش ترافیک بین الملل (GB) مبلغ (ریال) مبلغ با احتساب ارزش افزوده (ریال)
4 1 ماهه 200 100 55۰٫۰۰۰ 599٫5۰۰
8 1 ماهه 400 200 69۰٫۰۰۰ 752٫1۰۰
۱۶ 1 ماهه 800 400 1٫10۰٫۰۰۰ 1٫199٫0۰۰
4 3 ماهه 600 300 1٫65۰٫۰۰۰ 1٫798٫5۰۰
8 3 ماهه 1200 600 2٫070٫۰۰۰ 2٫256٫3۰۰
۱۶ 3 ماهه 2400 1200 3٫30۰٫۰۰۰ 3٫597٫0۰۰
4 6 ماهه 1200 600 3٫30۰٫۰۰۰ 3٫597٫0۰۰
8 6 ماهه 2400 1200 4٫140٫۰۰۰ 4٫512٫6۰۰
۱۶ 6 ماهه 4800 2400 6٫60۰٫۰۰۰ 7٫194٫0۰۰
4 12 ماهه 2400 1200 6٫60۰٫۰۰۰ 7٫194٫0۰۰
8 12 ماهه 4800 2400 8٫280٫۰۰۰ 9٫025٫2۰۰
۱۶ 12 ماهه 9600 4800 13٫20۰٫۰۰۰ 14٫388٫0۰۰

 

ترافیک اضافه (گیگابایت)

ترافیک (گیگابایت) ۵ ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰
قیمت (ریال) ۱۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ 1٫0۰۰٫۰۰۰ 2٫0۰۰٫۰۰۰
درصد تخفیف 0% 0% 10% 20% 30%
قیمت پس از تخفیف 360٫۰۰۰ 800٫۰۰۰ ۱٫400٫۰۰۰
مبلغ با احتساب ارزش افزوده ۱۰۹٫۰۰۰ ۲۱۸٫۰۰۰ 392٫4۰۰ 872٫۰۰۰ ۱٫526٫۰۰۰

۱-  سرویس های جدید مطابق با FUP :کلیه ی تعرفه ها مطابق با مصوبه ی ۲۶۶ و ۲۶۸ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به روز رسانی گردیده است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک دوم بین الملل محاسبه خواهد شد.

۲- کاهش قیمت ترافیک های اضافه :‌ ترافیک های اضافه مطابق با مصوبه جدید کاهش قیمت داشته است  قیمت هر گیگابایت بین الملل ۲۰٫۰۰۰ ریال و در صورت استفاده از ترافیک داخلی این ترافیک ها دو برابر میزان خریداری شده خواهند بود . (در صورت خرید حجم ترافیک بالا از تخفیف ۲۰ تا ۲۵% بهره مند شوید)

۳- سرویس های مدت دار : سرویس های مدت دار یا سرعت بالا با تخفیف قابل دریافت می‌باشند(از ۵ تا ۵۰ درصد تخفیف).

۴- انتقال ترافیک:  ترافیک سرویس برای دوره های بیش از یک ماه به صورت یکجا بر روی آن اعمال خواهد شد.

۵- مصرف منصفانه :‌ پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس‌ به حد قانونی (۱۲۸kbps) مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه از سرعت قبلی و یا با خرید سرویس جدید از سرعت مورد نظر استفاده نمایند.

۶- هزینه های قانونی :‌

  • مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور (۹%) به سرویس ها اضافه شده است.
  • حجم سرویس دوره قابل انتقال به دوره بعد نخواهد بود و فقط ترافیک اضافه خریداری شده به دوره بعد انتقال می یابد.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط (توسط شرکت مخابرات ایران) ۱۲۰٫۰۰۰ ریال و نصب و راه‌اندازی ۱۵۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد(مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات).


مشاهده وب سایت های ایران

dldl

وب سایت نهادهای دولتی که ترافیک آنها داخلی محسوب میشود

dl1