کارت رسالت:

به نام آقای محمد حسینی

۵۰۴۱-۷۲۱۰-۲۴۵۸-۴۳۳۷

کارت ملی:

به نام شرکت فراارتباط مبنا

۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۹۵-۳۰۶۵

شماره حساب بانک ملی به نام شرکت فراارتباط مبنا :
۰۱۱۰۹۳۰۸۴۹۰۰۵
شماره شبا : IR-650170000000110930849005